Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

14:38
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
14:38
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
14:38
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
14:38
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
14:36
4679 21de
Reposted fromtotal1ty total1ty viastrzepy strzepy
14:35
14:35
twitter, facebook, tumblr, instagram, and linkedin
Reposted fromfightling fightling viastrzepy strzepy
14:35
5887 f469
Reposted fromursa-major ursa-major viastrzepy strzepy
14:35
Reposted fromgruetze gruetze viastrzepy strzepy
14:35
6378 268e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
14:35
0459 c4ba 500
Reposted frompiehus piehus viastrzepy strzepy
14:34
14:34

May 25 2018

00:34
7279 6282 500
Reposted fromverdantforce verdantforce via2708 2708

May 21 2018

11:38
9280 5cab 500
11:38
7450 27d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
11:38

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMerrry98 Merrry98
11:38
1918 a3d8 500

20th-century-man:

Van Nuys Boulevard, 1972 / photo by Richard McCloskey.

Reposted fromcayugaway cayugaway viaMerrry98 Merrry98
11:38
3007 3fa7 500

anovembersparrow:

yellow yellow yellow 

Reposted fromsl4pdash sl4pdash viaMerrry98 Merrry98
11:34
6788 8346 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl